Sunulan Hizmetler

Sunulan Hizmetler

 

Daire Başkanlığımız ve birimlerince sunulan hizmetler konu başlıklarına göre aşağıda belirtilmiştir:

 

  1. Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemize bağlı birimlerin personel şubeleriyle koordineli bir şekilde üniversitenin tüm personel işleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Üstü                            :   Genel Sekreter

Astları                        : Akademik Personel Şube Müdürü, İdari Personel Şube Müdürü, Sicil Şube Müdürü, Eğitim Şube Müdürü, Maaş ve Özlük Şube Müdürü.

Yerine Vekâlet Eden  : Bağlı müdürlüklerden biri.

 

1.1. Görev ve Sorumlulukları

- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

- Daire başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin yapacağı iş ve işlemlerden sorumlu olup, bu birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

- Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerde yapılan çalışmaları denetlemek, oluşan sorunları çözümlemek ve üst makamlara bilgi vermek,

- Daire başkanlığına gelen evrakların ilgili müdürlüklere sevkini yapmak sonuçlarını takip etmek.

 

1.1.1. Daire Başkanlığı Sekretaryasının Görev ve Sorumlulukları:

Başkanlığımız sekreterya hizmetleri, Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunan 1 personel tarafından yerine getirilmektedir:

- Daire Başkanı ile görüşmek isteyen kişilerin görüşmesini sağlamak,

- Birimimize gelen telefonlara bakarak ilgili yerlere bağlamak,

- Başkanın imzaladığı evrakları diğer birim amirlerinin imzalaması için ilgili kişilere götürmek,

- Birim evrak kayıt bürosundan gelen evrakları ilgili kişilere dağıtmak,

- Birim içi tamim ve duyuruların yapılmasını sağlamak,

- İlgili akademik ve idari personelin izin formlarını düzenlemek,

- Birimlerden gelen faksları birim amirine iletmek,

- Birimlere çekilmesi gereken faksları çekmek,

- Birim amirlerinin verdiği talimatları yerine getirmek.

 

1.1.2. Evrak Kayıt Bürosunun Görev ve Sorumlulukları:

Personel Daire Başkanlığının gelen-giden evrak kayıt ve dağılımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Evrak kayıt bürosunda Bilgisayar İşletmeni kadrosunda 1 (Bir) kişi çalışmakta olup aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

 

Gelen ve Giden evrakların kaydı

- Gelen evrakın teslim alınması kontrolü ve kaydı,

- Gelen evrakın ilgili birimlere teslim edilmesi,

- Giden evrakın kontrolü kaydı ve teslim edilmesi,

- Giden evrakın paraflı suretlerinin ilgili birimlere geri verilmesi,

- Kurum içi evrak dağıtımını yapmak,

            Akademik ve İdari Personel kimliklerinin basılması,

            Amirlerinin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 

  1. Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Üniversitemizin akademik personeli ile ilgili işlemler akademik personel şube müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Akademik personel büromuzda Şube Müdürünün sorumluluğunda 1 (Bir) akademik Uzman, 1 (Bir) Şef, 3 (Üç) Bilgisayar İşletmeni personelle ilgili hizmetleri yürütmektedir.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Akademik Personel Şefi ve Memurları

Yerine Vekâlet Eden  : Akademik Personel Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

 

2.1. Görev ve Sorumlulukları

Akademik personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.

Kadrolar

- Kadro cetvelleri

- Kadro İhdası

- Serbest Bırakma

- Dolu Kadroda Derece Değişikliği

- Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği

- Açıktan Atama İzinleri

- Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni

- Kadro İlanları

 

 

Atamalar

- Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma

- Doçentliğe Atanma

- Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma

- Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çevirici Kadrolarına Atama

- Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma

- Mecburi Hizmet Yükümlüsü Olanların Atanması

- 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Atama

- 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Uyarınca Atama

Görev Süresi Uzatımları

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

- 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

- 2547 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

- 2547 Sayılı Kanun’un 33/a Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

- 2547 Sayılı Kanun’un 33/e Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

- 2547 Sayılı Kanun’un 50/d Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

Terfi ve İntibak İşlemleri

- Akademik Personelin Derece ve Kademe Terfi

- Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Unvanı Nedeniyle Terfi

- Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi Nedeniyle Terfi

- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi

- Hizmet Borçlanması

Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 40/a Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

- 2547 Sayılı Kanun’un 40/b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

İdari Görevlere Atama

- Kurul Üyelikleri (Senato, Yönetim Kurulu vb.)

- Rektör ve Rektör Yardımcıları

- Dekan ve Dekan Yardımcıları

- Yüksekokul, Enstitü Müdür ve Yardımcıları

- Bölüm Başkanı

- Merkez Müdürlükleri

İstifa, Müstafi ve Benzeri İşlemler

İzinler

- Yıllık İzinler

- Hastalık İzinleri

- Mazeret İzinleri

- Aylıksız İzinler

Vekâlet İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

- YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, BUMKO, SGK ve diğer

  1. İdari Personel Şube Müdürlüğü

        Üniversitemizin idari personeli, geçici işçi ve sözleşmeli personeli ile ilgili işlemler idari personel şube müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. İdari personel bürosunda, 1 (Bir) Şef, 2 (Bir) Tekniker, 1 (Bir) Bilgisayar İşletmeni ve 1 (Bir) Memur idari personelle ilgili hizmetleri yürütmektedir.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : İdari Personel Şefliği

Yerine Vekâlet Eden  : İdari Personel Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

       

3.1. Görev ve Sorumlulukları

İdari personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.

Kadrolar

- Kadro cetvelleri

- Kadro İhdası

- Serbest Bırakma

- Dolu Kadroda Derece Değişikliği

- Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği

- Açıktan Atama İzinleri

- Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvelleri

- Sözleşmeli Personel, İşçi ve Geçici İşçi kadroları

Atamalar

- Açıktan Atama

- Kurum Dışından Naklen Atamalar

- Memuriyetten Ayrılanların Yeniden Atanması

- Kurum İçi Naklen Atamalar (Birim ve Unvan Değişiklikleri)

- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Atamaları

- Farklı Personel Kanununa Tabi Kişilerin Naklen Atanmaları

- 4046 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar

- 3713 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar

- 2828 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar

- 3359 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar

- Engelli Personel İstihdamı

Terfi ve İntibak İşlemleri

- İdari Personelin Derece ve Kademe Terfii,

- 37. Madde Uygulaması,

- 64. Madde Uygulaması (disiplin cezası almayanların terfisi),

- Öğrenim Değişikliği Nedeni ile Yapılan İntibak İşlemleri,

- Askerlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Diğer Hizmetlerin Değerlendirilmesi,

- Asalet Tasdiki İşlemleri.

Görevlendirmeler

- İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler,

- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler,

- 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler,

- Kurum dışı görevlendirmeler.

İzinler

- Yıllık İzinler

- Hastalık İzinleri

- Mazeret İzinleri

- Aylıksız İzinler

Vekâlet İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

- YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, BUMKO, SGK ve diğer

 

  1. Maaş ve Özlük Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin akademik ve idari personelinin ödeme ve özlük işleri Maaş ve Özlük Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Maaş ve Özlük büromuzdaki hizmetler 3 (Üç) Bilgisayar İşletmeni tarafından yürütülmektedir.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Maaş ve Özlük Şefi

Yerine Vekâlet Eden  : Maaş ve Özlük Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

 

4.1. Görev ve Sorumlulukları

Maaşlar

- Rektörlük ve bağlı birim personelinin maaşları

- YÖK Bursları

- Yabancı uyruklu personel maaşı

- SGK prim ödemeleri

- Emekli personel SGK ödemeleri

Yolluklar

- Geçici görev yolluğu

- Sürekli görev yolluğu

İdari Görev Aylığı

Fazla Mesai Ücretleri

Tazminatlar

- Temsil Tazminatı

- Arazi Tazminatı

Vekâlet Ücretleri

Kesintiler

- İcra

- Nafaka

- Kira

- Diğer

 

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

- HİTAP, DPB, BUMKO, SGK ve diğer

 

  1. Sicil Şube Müdürlüğü

        Üniversitemiz personelinin disiplin ve arşiv işlemleri sicil şube müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Sicil büromuzda Şube Müdürü sorumluluğunda 2 (İki) Bilgisayar İşletmeni, 1 (Bir) Memur ve 1 (Büro İşçisi) görev yapmaktadır.

 

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Sicil Şefi

Yerine Vekâlet Eden  : Sicil Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

5.5.1. Görev ve Sorumlulukları

Personelimizin arşiv ve sicille ilgili tüm işlemleri.

Özlük Dosyaları

-Dosya açma

-Dosya gönderme

-Sicil Özeti ve Hizmet Belgesi

-Borçlanma

-Hizmet birleştirme

-Emekli sicil no

Mal Bildirimleri

Arşiv Hizmetleri

Emeklilik işlemleri

Nakil İşlemleri (Giden)

Disiplin Ceza Evrakları

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

- YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, SGK ve diğer

 

  1. Eğitim Şube Müdürlüğü

Eğitim Şube Müdürlüğünce sunulan hizmetler hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak; ayrıca akademik ve idari personelin özlük, emeklilik ve sicil işleri ile ilgili istatistikleri, eğitim ile ilgili belgeleri arşivlemek ve Daire Başkanına iletmektir. Hizmet içi eğitim büromuzda Şube Müdürü sorumluluğunda 1 (Bir) Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Eğitim Şefi

Yerine Vekâlet Eden  : Eğitim Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

 

6.1. Görev ve Sorumlulukları

Hizmet İçi Eğitim İşleri

- Aday Memurların Yetiştirilmesi

- Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

- Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilmesi

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına verilerin işlenmesi

- YÖKSİS, DPB, ÖSYM, SGK ve diğer

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top