Sunulan Hizmetler

Sunulan Hizmetler

 

Daire Başkanlığımız ve birimlerince sunulan hizmetler konu başlıklarına göre aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemize bağlı birimlerin personel şubeleriyle koordineli bir şekilde üniversitenin tüm personel işleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Üstü                            :   Genel Sekreter

Astları                        : Akademik Personel Şube Müdürü, İdari Personel Şube Müdürü, Sicil Şube Müdürü, Eğitim Şube Müdürü, Maaş ve Özlük Şube Müdürü.

Yerine Vekâlet Eden  : Bağlı müdürlüklerden biri.

 

1.1. Görev ve Sorumlulukları

- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

- Daire başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin yapacağı iş ve işlemlerden sorumlu olup, bu birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

- Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerde yapılan çalışmaları denetlemek, oluşan sorunları çözümlemek ve üst makamlara bilgi vermek,

- Daire başkanlığına gelen evrakların ilgili müdürlüklere sevkini yapmak sonuçlarını takip etmek.

 

1.1.1. Daire Başkanlığı Sekretaryasının Görev ve Sorumlulukları:

Başkanlığımız sekreterya hizmetleri, Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunan 1 personel tarafından yerine getirilmektedir:

- Daire Başkanı ile görüşmek isteyen kişilerin görüşmesini sağlamak,

- Birimimize gelen telefonlara bakarak ilgili yerlere bağlamak,

- Başkanın imzaladığı evrakları diğer birim amirlerinin imzalaması için ilgili kişilere götürmek,

- Birim evrak kayıt bürosundan gelen evrakları ilgili kişilere dağıtmak,

- Birim içi tamim ve duyuruların yapılmasını sağlamak,

- İlgili akademik ve idari personelin izin formlarını düzenlemek,

- Birimlerden gelen faksları birim amirine iletmek,

- Birimlere çekilmesi gereken faksları çekmek,

- Birim amirlerinin verdiği talimatları yerine getirmek.

 

1.1.2. Evrak Kayıt Bürosunun Görev ve Sorumlulukları:

Personel Daire Başkanlığının gelen-giden evrak kayıt ve dağılımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Evrak kayıt bürosunda Bilgisayar İşletmeni kadrosunda 1 (Bir) kişi çalışmakta olup aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

 

Gelen ve Giden evrakların kaydı

- Gelen evrakın teslim alınması kontrolü ve kaydı,

- Gelen evrakın ilgili birimlere teslim edilmesi,

- Giden evrakın kontrolü kaydı ve teslim edilmesi,

- Giden evrakın paraflı suretlerinin ilgili birimlere geri verilmesi,

- Kurum içi evrak dağıtımını yapmak,

            Akademik ve İdari Personel kimliklerinin basılması,

            Amirlerinin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 

 1. Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Üniversitemizin akademik personeli ile ilgili işlemler akademik personel şube müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Akademik personel büromuzda Şube Müdürünün sorumluluğunda 1 (Bir) akademik Uzman, 1 (Bir) Şef, 3 (Üç) Bilgisayar İşletmeni personelle ilgili hizmetleri yürütmektedir.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Akademik Personel Şefi ve Memurları

Yerine Vekâlet Eden  : Akademik Personel Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

 

2.1. Görev ve Sorumlulukları

 • Atamalar
 1. Profesör Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 2. Doçent Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 3. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 4. Öğretim Görevli Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 5. Araştırma Görevli (TUS, DUS, YDUS, ÖYP, Öncelikli Alan) Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun’u Uyarınca Açıktan ve Yeniden Kamu Görevine Atanacaklar İçin Yürütülen İşlemler

 

 • İdari Görevlere Atama
  1. Rektör Yardımcıları
  2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü/Merkez Müdür Atamaları
  3. Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlığı Atamaları
  4. Koordinatörlükler
  5. Kurul Üyelikleri

 

 • İntibak İşlemleri
 1. Hizmet Değerlendirme
  • Askerlik Değerlendirme
  • 5510 S.K. 4/a 4/b 4/c Değerlendirme
  • Doğum Sonrası Aylıksız İzin Değerlendirme
  • Diğer Aylıksız İzin Değerlendirme
  • 657 S.K 36/C Maddesi Kapsamında Değerlendirmeler
  • 1416 S.K. Değerlendirme
 2. Öğrenim Değişikliği Değerlendirme

 

 • Terfiler-2914 S.K. nun 7, 8 ve 9. Maddeleri Gereğince Aylık Derece/Kademe Terfileri

 

 • Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosunda Bulunan Akademik Personelin Görev Süresi Uzatımları

 

 • Görevlendirmeler
 • Kurumiçi Görevlendirmeler:
 • 2547 S.K. Kapsamında 13/b-4
 • 2547 S.K. Kapsamında 40/a Ders Görevlendirmesi
 • 6245 S.K.’nun 14. Maddesi Kapsamında
 • Kurumdışı Görevlendirmeler:
 • 2547 S.K. Kapsamında 31. Madde Ders Görevlendirmesi
 • 2547 S.K. Kapsamında 37. Madde Başka Kurumda Görevlendirme
 • 2547 S.K. Kapsamında 38. Madde Başka Kurumda Görevlendirme
 • 2547 S.K. Kapsamında 39. Madde (yurtiçi/yurtdışı) Görevlendirme
 • 2547 S.K. Kapsamında 40/b Ders Görevlendirmesi

 

 • İzinler
 1. Yıllık İzinler
 2. Sağlık İzinleri
 • Refakat
 • Sağlık Raporu
 • Şua İzni
 • Kurul Raporu
 • Doğum öncesi ve sonrası
 1. Mazeret İzinleri
 • Ölüm
 • Babalık
 • Evlilik
 1. Aylıksız İzinler
 • 657 S.K. 108/A maddesi kapsamında (Sağlık Nedeniyle)
 • 657 S.K. 108/B maddesi kapsamında (Doğum yapan memurlar)
 • 657 S.K. 108/E maddesi kapsamında (5 yıl hizmet)
 • 657 S.K. 108/G maddesi kapsamında (Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar)

 

 • Kadro İşlemleri
  1. Akademik Personelin Norm Kadro Planlaması İşlemleri
  2. Kadro cetvelleri
  3. Kadro İhdası
  4. Serbest Bırakma
  5. Dolu Kadroda Derece Değişikliği
  6. Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
  7. Açıktan Atama İzinleri
  8. Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni
  9. Akademik Kadro İlanları

 

 • Belge ve Yazışmalar
  1. Kurumiçi Yazışmalar
  2. Kurumdışı Yazışmalar
  3. Pasaport İşlemleri
  4. Görev Belgesi

 

 • Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel İşlemleri
 1. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Pozisyon Talebi
 2. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri
 3. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Ayrılış İşlemleri

 

 • Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi (YÖKSİS, HİTAP, KAMU E-UYGULAMA, BUMKO, E-BÜTÇE, SGK vb.)

 

 1. İdari Personel Şube Müdürlüğü

        Üniversitemizin idari personeli, geçici işçi ve sözleşmeli personeli ile ilgili işlemler idari personel şube müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. İdari personel bürosunda, 1 (Bir) Şef, 2 (Bir) Tekniker, 1 (Bir) Bilgisayar İşletmeni ve 1 (Bir) Memur idari personelle ilgili hizmetleri yürütmektedir.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : İdari Personel Şefliği

Yerine Vekâlet Eden  : İdari Personel Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

       

3.1. Görev ve Sorumlulukları

 • Atamalar
 1. Kpss
 2. Ekpss
 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Personel Alımı
 4. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Alımı
 5. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamında Personel Alımı
 6. Madde Yeniden Atanma Kapsamında Personel Alımı
 7. Kurumiçi Naklen Atama İşlemleri
 8. Kurumdışı Naklen Atama İşlemleri
 9. Unvan Değişikliği İşlemleri
 10. Görevde Yükselme Atama İşlemleri
 • İntibak İşlemleri
 1. Hizmet Değerlendirme
  • Askerlik Değerlendirme
  • 5510 S.K. 4/a 4/b 4/c Değerlendirme
  • Doğum Sonrası Aylıksız İzin Değerlendirme
  • Diğer Aylıksız İzin Değerlendirme
  • 657 S.K 36/C maddesi Kapsamında Değerlendirmeler
 2. Öğrenim Değişikliği Değerlendirme
 3. Adaylık Kaldırma ve Değerlendirme
 • Terfiler
 1. Aylık Terfiler
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kademe İlerlemesi
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kademe İlerlemesi
 • Kadro İşlemleri
 1. İptal – İhdas , Tenkis – Tahsis İşlemleri
 2. Açıktan Atama Talep Giriş İşlemleri
 3. Hitap Veri Girişi
 4. SGK Tescil İşlemleri
 5. Yan Ödeme Cetvelleri
 6. BUMKO Veri Girişi
 7. Kamu e-uygulama Veri Girişi
 8. YÖK Sivil Savunma İnsan Gücü Planlama Sistemi Veri Girişi
 • Görevlendirmeler
 1. Kurumiçi Görevlendirmeler
 • 2547 S.K. Kapsamında 13/b4
 • 6245 S.K.’nun 14. Maddesi Kapsamında
 1. Kurumdışı Görevlendirmeler
 • 6245 S.K.14.’nun Maddesi Kapsamında
 • 375 sayılı KHK’nin ek 25. Maddesi Kapsamında
 • 657 S.K. ek 8. Maddesi Kapsamında
 • 5442 S.K. Kapsamında İl İdaresi Kanunu
 1. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan Protokol Kapsamında
 2. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kanunu Kapsamında
 3. 657 S.K. 89. Maddesi Kapsamında
 4. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamında
 • İzinler
 1. Yıllık İzinler
 2. Sağlık İzinleri
 • Refakat
 • Sağlık Raporu
 • Şua İzni
 • Kurul Raporu
 • Doğum öncesi ve sonrası
 1. Mazeret İzinleri
 • Ölüm
 • Babalık
 • Evlilik
 1. Aylıksız İzinler
 • 657 S.K. 108/A maddesi kapsamında (Sağlık Nedeniyle)
 • 657 S.K. 108/B maddesi kapsamında (Doğum yapan memurlar)
 • 657 S.K. 108/E maddesi kapsamında (5 yıl hizmet)
 • 657 S.K. 108/G maddesi kapsamında (Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar)
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamında
 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Kapsamında
 • Belge ve Yazışmalar
  1. Kurumiçi Yazışmalar
  2. Kurumdışı Yazışmalar
  3. Pasaport İşlemleri
  4. Seçim Yazışmaları
  5. Sendika Yazışmaları
  6. Görev Belgesi
 • Sözleşmeli Personel İşlemleri
 1. Sözleşmeli Personel Pozisyon Talebi
 2. Sözleşmeli Personel Kullanım İzni Talebi
 3. Sözleşmeli Personel Pozisyon İlan İşlemleri
 4. Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri
 5. Sözleşmeli Personel Ayrılış İşlemleri

 

 

 1. Maaş ve Özlük Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin akademik ve idari personelinin ödeme ve özlük işleri Maaş ve Özlük Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Maaş ve Özlük büromuzdaki hizmetler 3 (Üç) Bilgisayar İşletmeni tarafından yürütülmektedir.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Maaş ve Özlük Şefi

Yerine Vekâlet Eden  : Maaş ve Özlük Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

 

4.1. Görev ve Sorumlulukları

 

MAAŞLAR 

Rektörlük ve Bağlı Birim Personelinin Maaşları

Yurtdışında Öğrenim Gören (2547 SK. 33.Md.) Araştırma Görevlisi Maaşları

YÖK Bursları

Yabancı Uyruklu Personel Maaşları

Stajyer Öğrenci Maaşları

İdari Görev Ödemeleri

Fazla Mesai Ödemeleri

Giyim Yardımı Ödemeleri

Eğitim Öğretim Ödeneği Ödemeleri (Öğretmenler)

 

SGK PRİMLERİ

SGK Prim Bildirimleri ve Ödemeleri

Emekli Personel SGK Ödemeleri (Ek Karşılıklar)

Fiili Hizmet Primleri

 

YOLLUKLAR

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Sürekli Görev Yolluğu (Nakil ve Emekli)

 

TAZMİNATLAR

Temsil Tazminatı

Arazi Tazminatı

Vekâlet Ücretleri

 

KİŞİ BORCU TAHAKKUKLARI

Ücretsiz İzin

Askerlik

İstifa

 

KESİNTİLER

İcra

Nafaka

Kira

Diğer

Bireysel Emeklilik

Sendika

 

YAZIŞMALAR

Maaş Tahakkuk Birimi Yazışmaları

 

MEVZUAT TAKİBİ

Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ

 

VERİ TABANLARINA VERİLERİN İŞLENMESİ

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

Harcama Yönetim Sistemİ (MYS)

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

 

 

 1. Sicil Şube Müdürlüğü

        Üniversitemiz personelinin disiplin ve arşiv işlemleri sicil şube müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Sicil büromuzda Şube Müdürü sorumluluğunda 2 (İki) Bilgisayar İşletmeni, 1 (Bir) Memur ve 1 (Büro İşçisi) görev yapmaktadır.

 

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Sicil Şefi

Yerine Vekâlet Eden  : Sicil Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

5.5.1. Görev ve Sorumlulukları

 • EMEKLİLİK
  1. İsteğe Bağlı Emeklilik
  2. Yaş Haddinden Emeklilik
  3. Malulen Emeklilik
  4. Açıktan Emeklilik
  5. Ölüm Nedeniyle Emeklilik
 • KURUM DIŞI NAKİL İŞLEMLERİ
  1. İdari Personel Nakil İşlemleri
  2. Akademik Personel Nakil İşlemleri
 • İSTİFA
 • MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMLERİ
 • TUS SAĞLIK BAKANLIĞI UZMANLIK İÇİN GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 • HİZMET BELGESİ TALEBİ
  1. Kurum Personelinin Hizmet Belgesi Talebi
  2. Kurumdan Ayrılan Personelin Hizmet Belgesi Talebi
 • KURUMDAN AYRILAN PERSONELİN PASAPORT İŞLEMLERİ
 • ÖZLÜK DOSYASI İŞLEMLERİ
  1. Özlük Dosyası Açma ve Teslim Alma
  2. Özlük Dosyası Gönderme
 • UZMANLIK EĞİTİMİ TAMAMLAMA DOSYASI GÖNDERME
 • 35. MADDE KAPSAMINDA GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 • DİSİPLİN İŞLEMLERİ
  1. Soruşturma Sonucunda Verilen Cezanın ÜBYS’ye işlenmesi
  2. Soruşturma Sonucunda Verilen Cezanın ÜBYS’den kaldırılması
  3. Açılan Davalara Bilgi-Belge Gönderme
  4. Açılan Soruşturma Kapsamında Soruşturmacının Sicil Özeti Talebinin Karşılanması
 • HİZMET BİRLEŞTİRME
 • ASKERLİK BORÇLANMASI VE BENZERİ İŞLEMLER
 • MAL BİLDİRİMİ
  1. Genel Mal Bildirimi
  2. Ek Mal Bildirimi
 • MEVZUAT TAKİBİ
 • OTOMASYON İŞLEMLERİ
  1. YÖKSİS
  2. HİTAP
  3. ÜBYS

 

 1. Eğitim Şube Müdürlüğü

Eğitim Şube Müdürlüğünce sunulan hizmetler hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak; ayrıca akademik ve idari personelin özlük, emeklilik ve sicil işleri ile ilgili istatistikleri, eğitim ile ilgili belgeleri arşivlemek ve Daire Başkanına iletmektir. Hizmet içi eğitim büromuzda Şube Müdürü sorumluluğunda 1 (Bir) Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.

Üstü                            : Personel Daire Başkanı

Astları                        : Eğitim Şefi

Yerine Vekâlet Eden  : Eğitim Şefi veya (Şef yoksa) Memuru

 

6.1. Görev ve Sorumlulukları

 

 • ADAY PERSONEL İŞLEMLERİ
 1. Temel Eğitim
 2. Hazırlayıcı Eğitim
 3. Staj
 • GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI
 1. Görevde Yükselme Sınavları
 2. Unvan Değişikliği Sınavlar
 • HİZMET İÇİ EĞİTİM
 1. Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilmesi
 2. Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
 • MEVZUAT TAKİBİ
 • OTOMASYON İŞLEMLERİ
 1. YÖKSİS
 2. HİTAP
 3. ÜBYS

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top