İdari Büro

Görev ve Sorumlulukları

İdari personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.

Kadrolar

 • Kadro cetvelleri
 • Kadro İhdası
 • Serbest Bırakma
 • Dolu Kadroda Derece Değişikliği
 • Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
 • Açıktan Atama İzinleri
 • Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvelleri
 • Sözleşmeli Personel, İşçi ve Geçici İşçi kadroları

Atamalar

 • Açıktan Atama
 • Kurum Dışından Naklen Atamalar
 • Memuriyetten Ayrılanların Yeniden Atanması
 • Kurum İçi Naklen Atamalar (Birim ve Unvan Değişiklikleri)
 • Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Atamaları
 • Farklı Personel Kanununa Tabi Kişilerin Naklen Atanmaları
 • 4046 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
 • 3413 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
 • 3713 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
 • Özürlü Personel İstihdamı

Terfi ve İntibak İşlemleri

 • İdari Personelin Derece ve Kademe Terfii
 • 37. Madde Uygulaması
 • 64. Madde Uygulaması (disiplin cezası almayanların terfisi)
 • Öğrenim Değişikliği Nedeni ile Yapılan İntibak İşlemleri
 • Askerlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Diğer Hizmetlerin Değerlendirilmesi
 • Asalet Tasdiki İşlemleri

Görevlendirmeler

 • İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmeleri
 • 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

İzinler

 • Yıllık İzinler
 • Hastalık İzinleri
 • Mazeret İzinleri
 • Aylıksız İzinler

Vekâlet İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

 • YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, BUMKO, SGK ve diğer

 

 

Kadro İşlemleri

Naklen Atama İşlemleri

Hizmet Birleştirme İşlemleri

Askerlik İşlemleri

Doğum İzni

Ücretsiz İzin İşlemleri

Öğrenim Değişikliği İşlemleri

4/B Sözleşmeli Personel İşlemleri

İstifa İşlemleri

 

 

Kadro İşlemleri

 1. Üniversitemize ait idari kadrolarının birim, sınıf, unvan ve derece değişiklikleri hakkında hazırlanacak yıllık kadro teklifine esas teşkil etmek üzere, Üniversitemiz Birimlerine ait idari kadroların dolu-boş kadro değişiklik teklifleri, İlgili Birimce Kadro Talep Formuna doldurularak,  gerekçesi ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

 2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğünce Üniversitemize ait idari kadrolarının birim, sınıf, unvan ve derece değişiklikleri hakkında hazırlanan kadro teklifi Devlet Personel Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına en geç nisan ayı içinde gönderilir.
 3. Devlet Personel Başkanlığı tarafından kadro görüşmeleri için belirlenen randevu günü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize bildirilir.
 4. Kadro görüşmelerinde Devlet Personel Başkanlığı,  Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemizin kadro istekleri değerlendirilir ve konu ile ilgili değerlendirmeler tutanak altına alınır.
 5. Tutanak altına alınan kadro teklifleri Devlet Personel Başkanlığının "E-Uygulama" ortamına => "İhdas-İptal İşlemleri" kısmına işlenir.
 6. Devlet Personel Başkanlığı ilgili tutankları yazı ile Üniversitemize bildirir.
 7. Devlet Personel Başkanlığı Üniversitemiz kadro değişiklik teklifini Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere işlem başlatır.
 8. Kadro değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra gerekli değişiklikler yapılır.
 9. Değişiklikler yapıldıktan sonra Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafından "İhdas-İptal" ve "Tahsis-Tenkis" tabloları düzenlenir ve onaylanmak üzere Rektörlük Makamı'na sunulur.
 10. Rektörlük Makamınca onaylanan dağılım tabloları Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına da onaylatıldıktan sonra kadro defterine işlenerek kullanıma hazır hale getirilir.
 11. İdari personelden, kadro değişikliği nedeniyle kararname hazırlanması gerekenler için kararnameler hazırlanır ve ilgili birimlerine gönderilir.

 

Naklen Atama İşlemleri

Üniversitemize Naklen Atanma İşlemleri
 1. Üniversitemize naklen atanmak isteyen kişi; Üniversitemiz Rektörlüğüne veya Üniversitemizde görev almak istediği Birime Naklen Atanma Dilekçesi ve halen görev yaptığı kurumundan alacağı Hizmet Belgesi, Öğrenim Belgesi ve Özgeçmişi ile başvurur.
 2. Nakil talebi Rektörlük Makamınca uygun görülmediğinde ilgiliye yazı ile bilgi verilir.
 3. Rektörlük Makamınca uygun görülen nakil talebine istinaden, İlgilinin görev yaptığı kurumundan muvafakatı yazılı olarak istenir.
 4. Üniversitemize, ilgilinin kurumunca nakil talebinin uygun görülmediği bildirilirse, ilgiliye naklen gelmesinin uygun bulunmadığı yazı ile bildirilir.
 5. Üniversitemize, ilgilinin kurumunca nakil talebinin uygun görüldüğünde, muvafakat yazısı üzerine ilgilinin ataması yapılarak bir örneği kurumuna bir örneği de atandığı birimine gönderilir.
 6. İlgilinin görev yaptığı kurum tarafından kişiye ait Maaş Nakil İlmuhaberi ve 5510 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ayrıca ilgili kurum tarafından SGK Hizmet Takip Programı (HİTAP) ayrılma işlemleri yapılır.
 7. Kişinin atandığı yeni görev yerinde göreve başlatılır. Biriminden göreve başlama yazısı ve ekinde S.G.K. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Personel Kimlik Talep Formu, Mal Bildirimi Beyannamesi, Aile Yardımı Bildirimi, Aile Durumu Bildirimi (Asgari Geçim), naklen geldiği kurumdan aldığı Maaş Nakil İlmuhaberi ve SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
 8. Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafından ilgilinin özlük bilgileri Personel Otomasyonuna ve SGK Hizmet Takip Programı (HİTAP)'na işlenir.

 

 

Üniversitemizden Nakil Gitme İşlemleri
 1. Üniversitemizden Nakil gitmek isteyen kişi; gitmek istediği Kurum'a dilekçe ile başvurur.
 2. İlgilinin dilekçe talebi başvurmuş olduğu kurum tarafından uygun görülürse Üniversitemize 'muvafakat' için yazı yazılır.( Muvafakat 'uygun' görülmez ise ilgilinin naklen gitmesine muvafakat verilmediği karşı kuruma üst yazı ile bildirilir.)
 3. İlgili kurumdan gelen muvafakat yazısı uygun görülürse işlemlerin yapılması için Rektörlük Makamınca Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.
 4. İlgilinin görev yaptığı birime kişinin nakil talebinin uygun görülüp görülmediğine dair yazı 'görüş' yazısı yazılır.
 5. İlgilinin naklen atanması görev yaptığı birim tarafından uygun görülürmesini mütakip 'Muvafakat Komisyonu Toplanır' nakil yazısı Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.
 6. Personel Dairesi Başkanlığı nakli isteyen kurumun muvafakat yazısında istemiş olduğu ilgiliye ait belgeleri hazırlayarak karşı kuruma gönderir.
 7. Muvafakat üzerine karşı kurum tarafından kişinin ataması yapılır ve atamanın bir örneği Üniversitemize gönderilir.
 8. İlgilinin atama belgesinin bir örneği kişinin görev yaptığı birime gönderilerek ilişiğinin kesileceği tarih sorulur.
 9. İlgilinin ilişiğinin kesileceği gün birim tarafından belirlendikten sonra Personel Dairesi Başkanlığına üst yazı ile bildirilir.
 10. Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ilgiliye ait 'İşten Ayrılma Belgesi' kişiye verilir ve bu belgedeki bölümler ilgili tarafından imzalatıldıktan sonra kişi tarafından Personel Dairesi Başkanlığı Sicil Şube Müdürlüğüne teslim edilir.
 11. Personel Dairesi Başkanlığı veya Görev yaptığı Birim mutemetliği tarafından ilgiliye ait maaş nakil ilmuhaberi ve 5510 sayılı yasa uyarınca işten ayrılış bildirgesi hazırlanarak nakil gideceği kuruma verilmek üzere kişiye teslim edilir ve  ve kişinin SGK-HİTAP'da nakil alma işlemleri yapılır.
 12. İlgilinin özlük dosyası ve gizli sicil dosyası Personel Dairesi Başkanlığı Sicil Şube Müdürlüğünce 15 gün içersinde karşı kuruma gönderilir.
 13. İlgilinin bilgisayar kayıtları işten ayrılma tarihi itibariyle sonlandırılır.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top